En los følger unge som er i ferd med eller har falt ut av skolen.

Tiltaket bygger på metoden Supported Employment. Dette innebærer tett, individuell oppfølging, og losen skal være tilgjengelig for en rekke oppgaver som ungdom og los sammen kommer fram til gjennom frivillighet og selvbestemmelse.

Viktige virkemidler i arbeidet med utsatt ungdom er kombinasjonen av motivasjon og mestringsarbeid, målrettet skreddersydd sosialfaglig oppfølging og kombinasjoner av arbeid og skole. Suksessfaktorer er lokal forankring og konstruktive samarbeidsmodeller mellom instansene.

Aktører

Kommuner og fylkeskommuner på Agder.

Gode eksempler

Lindesnes kommune (Lindesneslosen) og en rekke andre kommuner i regionen. I 2018 gjennomførte Bufdir en nasjonal testing av Skolelos i fire barneverntjenester, hvorav to i Agder. Dette blir videreført i 2019-2021 med egne kompensasjonsmidler for de som deltar.


Mål
Øke skolegjennomføringen blant ungdom som er utsatt for dropout.

Målgruppe
Barn og unge med barnevernstiltak fra 12 til 18 år samt annen utsatt ungdom fra 12 til 24 år.

Kom i gang

For mer informasjon om Skolelos kontakt Daniel Collet.

Budfir har tilskudd til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom med søknadsfrist én gang i året.