Barn i skolen

Gratis kjernetid SFO


Gratis kjernetid i SFO kan gi bedre inkludering, bedre språkforståelse og bedre læringsmiljø.

Å gi barn fra familier med lav inntekt gratis kjernetid i SFO har gitt gode resultater, som blant annet økt inkludering og redusering av forskjeller. Flere kommuner har ordninger med gratis kjernetid i SFO for lavinntektsfamilier.

Aktører

Kommuner.

Gode eksempler

Flere kommuner på Agder, blant annet Grimstad kommune.


Mål
Gi alle barn muligheten til å gå på SFO og dermed utjevne sosiale ulikheter

Målgruppe
Barn fra inntektsfamilier

Kom i gang

Kommunene må selv avsette ressurser til dette tiltaket, men det kan komme nasjonale midler til en større satsing senere.