Barn i skolen

Fotostemmer


Barn og unge har rett til å medvirke og bli hørt i saker som angår dem.

Fotostemmer er en metode for å øke medvirkning og deltakelse blant barn og unge. Det er et enkelt og kreativt verktøy basert på metoder fra
aksjonsforskning. Intensjonen er å vise til reelle utfordringer, og bidra til å sette søkelys på disse. Fotografering og bilder danner utgangspunkt for kommunikasjon med beslutningstakere.

Aktører

Kommuner som ønsker å bruke en kreativ metode for medvirkning i planprosesser, tjenesteutvikling, situasjonskartlegging med mer. KorusSør gir 2-dagers opplæring til potensielle instruktører som leder medvirkningsprosessen lokalt.

Gode eksempler

Iveland kommune. Les mer om deres erfaringer her.


Mål
Gi en stemme til marginaliserte grupper som vanligvis ikke høres, for eksempel barn og unge.

Målgruppe
Barn og unge

Kom i gang

KorusSør kan bidra med veiledning i
prosessen. Opplæringen er gratis, men kommunen dekker utgifter til lokaler og lunsj.

For mer informasjon, se her.