Barn i barnehage

Nye mønstre


Prosjektet «Nye mønstre» skal finne løsningen på sammensatte utfordringer hos lavinntektsfamilier ved bruk av familiekoordinatorer og familiens plan.

Familiekoordinator er èn kontaktperson inn til hjelpeapparatet som jobber med å med å finne en helhetlig innsats til både voksne og barn i lav-inntektsfamilier. De skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i deltakerfamiliene.

Familie- og generasjonsperspektiv på barn og unges levekårsutfordringer, utenforskap, psykisk helse og arbeidstilknytning er ny praksis i kommunene.

Aktører

Kommunene Kristiansand, Mandal, Sogndalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes, Lyngdal, Grimstad, Tvedestrand, Valle, Bykle samt NAV, UiA og Agderforskning.

Referansegruppe

Redd barna, Voksne for barn, IMDI og Barn som pårørende SSHF.

Gode eksempler

Modellen med familiekoordinator er utprøvd i Kristiansand kommune i samarbeid med NAV Kristiansand. Gjennom prosjektet prøves dette ut i større skala hos de nevnte deltakende kommunene.


Mål
Sikre rett hjelp til rett tid for barn og voksne i lavinntektsfamilier

Målgruppe
barn og voksne i lav-inntekstfamilier

Kom i gang

Prosjektet er en del av folkehelseprogrammet på Agder.