Barn i barnehage

Gratis kjernetid i barnehager


Gratis kjernetid gir flere barn bedre forutsetninger for å starte på skolen, økt integrering og sosial utjevning.

Flere forskningsrapporter viser at gratis kjernetid øker inkludering og reduserer forskjeller. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) erfaring med økt bruk av gratis kjernetid for 4-5 åringer med minoritetsspråklig bakgrunn er svært gode, og evalueringen av ordninger i Oslo viser at bruken av barnehagen blant 4-5 årige barn med innvanderbakgrunn økte med 15%.

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere to-åringer fra familier med lav inntekt. 3-5 åringer har allerede rett til 20 timer gratis oppholdstid.

Aktører

Kommuner.

Gode eksempler

Gratis kjernetid var en en del av Grorudsssatsingen for inkludering av alle skolebarn.


Mål
Utjevne sosiale forskjeller og ulikheter i ferdighetsnivå for barn ved skolestart

Målgruppe
Barn i barnehagealder

Kom i gang

Kommunene må selv avsette ressurser til dette tiltaket, men det kan komme nasjonale midler til en større satsing senere.