Finansiering og tilskuddsordninger

Finansiering av prosjekter i Veikart levekår Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune bevilger henholdsvis 3 mill. kroner og 5 mill. kroner til oppfølging av levekårssatsingen i budsjettet for 2019. Fylkeskommunene vurderer det som viktig å støtte opp og bidra til å forsterke innsatsen som gjøres i kommunene. Endelig disponering av midler til levekårssatsingen gjøres av fylkestingene […]

Veikart for bedre levekår

Finansiering og tilskuddsordninger

Finansiering av prosjekter i Veikart levekår Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune bevilger henholdsvis 3 mill. kroner og 5 mill. kroner til oppfølging av levekårssatsingen i budsjettet for 2019. Fylkeskommunene vurderer det som viktig å støtte opp og bidra til å forsterke innsatsen som gjøres i kommunene. Endelig disponering av midler til levekårssatsingen gjøres av fylkestingene […]

Finansiering av prosjekter i Veikart levekår

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune
bevilger henholdsvis 3 mill. kroner og 5 mill. kroner til oppfølging
av levekårssatsingen i budsjettet for 2019. Fylkeskommunene vurderer det som viktig å støtte opp og bidra til å forsterke innsatsen som gjøres i kommunene.

Endelig disponering av midler til levekårssatsingen gjøres av fylkestingene i juni. Mer informasjon kommer.

Søknadsbistand

Fylkeskommunen vil etter hvert kunne gi råd og veilede kommunene med søknadsprosesser, blant annet med informasjon om søknadsfrister og prosesser for gjennomføring av ulike tiltak. Det er i tillegg viktig å dele erfaringer mellom kommuner. Det vil etableres arenaer for erfaringsutveksling og dialog på tvers av kommuner og forvaltningsnivåer dersom det er behov for det.

Andre relevante tilskuddsordninger

Bufdir
Barne-, ungdom og familiedirektoratet har ulike tilskuddsordninger for prosjekter og ordninger for bedre levekår. Eksempelvis tilskuddsordninger rettet mot barn og ungdom, barn i lavinntektsfamilier og personer med nedsatt funksjonsevne.

Udir
Utdanningsdirektoratet har ulike tilskuddsordninger til barnehager, skoler og andre som ønsker å igangsette ulike opplæringsprosjekter.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner, og til virksomheter. Noen av ordningene er faste, mens andre er prosjektbaserte.

Husbanken: Eie før leie
En ordning i regi av Husbanken som kan hjelpe vanskeligstilte personer/husstander å komme seg inn på boligmarkedet.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

Sørlandets Kompetansefond
Sørlandets Kompetansefonds samfunnsoppdrag er å tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket, til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.

Sparebankstifltelsen Sparebanken Sør
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ønsker i sin gavestrategi å prioritere prosjekter relatert til levekårsutfordringer på Agder og i Telemark.