Dette sier forskningen

Levekårssatsingen bygger på eksisterende forskning og evalueringer. Alle tiltak som foreslås i veikartet er kunnskaps- eller erfaringsbaserte. Forprosjektrapporten viser at Agder scorer lavt på flere levekårsindikatorer. Agder har utfordringer knyttet til lav sysselsettingsgrad, lavere utdanningsnivå, lavere gjennomsnittsinntekt samt høyere grad av deltidsarbeidende og flere unge som mottar ytelser fra NAV enn landssnittet. Vi vet at […]

Veikart for bedre levekår

Dette sier forskningen

Levekårssatsingen bygger på eksisterende forskning og evalueringer. Alle tiltak som foreslås i veikartet er kunnskaps- eller erfaringsbaserte. Forprosjektrapporten viser at Agder scorer lavt på flere levekårsindikatorer. Agder har utfordringer knyttet til lav sysselsettingsgrad, lavere utdanningsnivå, lavere gjennomsnittsinntekt samt høyere grad av deltidsarbeidende og flere unge som mottar ytelser fra NAV enn landssnittet. Vi vet at […]

Levekårssatsingen bygger på eksisterende forskning og evalueringer. Alle tiltak som foreslås i veikartet er kunnskaps- eller erfaringsbaserte.

Forprosjektrapporten viser at Agder scorer lavt på flere levekårsindikatorer. Agder har utfordringer knyttet til lav sysselsettingsgrad, lavere utdanningsnivå, lavere gjennomsnittsinntekt samt høyere grad av deltidsarbeidende og flere unge som mottar ytelser fra NAV enn landssnittet.

Vi vet at det å ha lav utdanning gir økt risiko for andre levekårsproblemer. Forskning viser at tidlig innsats har størst effekt. Derfor har levekårssatsingen valgt barn og unge som målgruppe.

Det fins allerede god forskning på hva som fungerer og ikke fungerer for at flere unge skal komme i arbeid, og på den måten få muligheten til å skape et bedre liv for seg selv.

En rapport fra FAFO om NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere peker på at det er tre hovedkjennetegn ved unge som har bruk for ytelser fra NAV: ikke fullført utdanning, sammensatte problemer og psykiske vansker. Oppfølging av unge som er på vei inn i utenforskap handler derfor ikke bare om barrieren som lav utdanning representerer, men også om sosiale tilpasninger og å håndtere psykiske problemer. Det er derfor nødvendig med en helhetlig tilnærming.

Videre sier forskningen at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for å rammes av levekårsutfordringer. Det er større sannsynlighet for selv å bli ufør dersom man har vokst opp med foreldre som er uførepensjonister. Personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne har større vanskeligheter enn andre med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, til tross for gjennomført utdanning. Kjønn spiller også en rolle her. Kvinner på Agder arbeider nesten fire ganger så ofte i deltidsstilling som menn. Slike ulikheter er også viktige å ta hensyn til når man arbeider for å bedre levekårene.

Vil du vite mer?

Her er lenker til relevante forskningsrapporter på feltet:

Folkehelseundersøkelsen for Agder 2019

Ungdata-undersøkelsen for Agder 2019

NORCE rapport: Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke

SSB-rapport: Hopning av dårlige levekår. En analyse av Levekårsundersøkelsen

NAV-kontorenes oppfølging av unge bruker

ISF-Rapport: Sosial bakgrunn, utdanning arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne.

SSB-rapport: Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

FAFO-rapport: Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne. En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter

Skeives levekår i Agder. En kvantitativ og kvalitativ kartlegging

Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering