Bedre levekår gir sosial bærekraft

Helhetlig og koordinert satsing gir bedre levekår Å skape bedre levekår har vært viktig for kommunene og fylkeskommunene på Agder i flere tiår. Noen utfordringer har vært vedvarende over lang tid, og til tross for flere gode tiltak og stort politisk fokus har en ikke lykkes godt nok. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av lav sysselsetting […]

Veikart for bedre levekår

Bedre levekår gir sosial bærekraft

Helhetlig og koordinert satsing gir bedre levekår Å skape bedre levekår har vært viktig for kommunene og fylkeskommunene på Agder i flere tiår. Noen utfordringer har vært vedvarende over lang tid, og til tross for flere gode tiltak og stort politisk fokus har en ikke lykkes godt nok. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av lav sysselsetting […]

Helhetlig og koordinert satsing gir bedre levekår

Å skape bedre levekår har vært viktig for kommunene og fylkeskommunene på Agder i flere tiår. Noen utfordringer har vært vedvarende over lang tid, og til tross for flere gode tiltak og stort politisk fokus har en ikke lykkes godt nok. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av lav sysselsetting med høyt innslag av deltid, mange uførepensjonister i yrkesaktiv alder og mange som står på terskelen til uførepensjon. I tillegg rapporterer mange barn og unge om psykisk uhelse. Dette er uttrykk for utenforskap og en levekårsproblematikk det er viktig å ta på alvor.

Veikart for bedre levekår er første konkretisering av en helhetlig og langsiktig satsing. Målsettingen er å bedre levekårene på Agder og gi et veikart for å nå dette målet. Veikartet inneholder forslag som vil forsterke og supplere allerede igangsatte tiltak i den enkelte kommune. Gjennom en samlet innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner, fylkeskommuner og staten bidra til å bedre levekårene.

Arbeidet med en helhetlig levekårssatsing har et langsiktig perspektiv. Veikartet er derfor det første skrittet på veien til å bedre levekårene. Arbeidet med å konkretisere og iverksette tiltak, og avklare strukturer for samarbeid vil fortsette fremover og ta ytterligere form i tiden som kommer.

Hva er gode levekår?

Vi ønsker å bedre levekårene på Agder. Det betyr at vi frem mot 2030 skal jobbe for at Agders særegne levekårsutfordringer skal bli historie. Gode levekår på Agder vil blant annet kjennetegnes av:

• Høy deltakelse i arbeidslivet
• Flere heltidsstillinger
• Færre lavinntektsfamilier
• Redusert andel unge uføre
• Flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning
• Barn og unge opplever bedre psykisk helse

Levekårssatsingen på Agder er et eksempel på samskapende lederskap hvor fylker, kommuner og stat sammen tar grep for å bidra til å bedre levekårene. I arbeidet med en helhetlig levekårssatsing vil folkehelse, tannhelse, utdanning, likestilling, inkludering, mangfold, næringsutvikling og stedsutvikling sees i sammenheng.